လ်ိဳ႕ဝက္ဆန္းၾကယ္အေၾကာင္းေတြ extraterrestrial ၿဂိဳဟ္သားေတြ ထူးဆန္းတဲ့စစ္လက္ႏွပ္…