මිනිස් සත්ව දෙමුහුම් ගැන පර්යෙෂණ කරන අභිරහස් උමං කදවුර – #Dulce_Base මේ කුඩා නගරය හෝ ස්ථානය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට …