ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ഭൂമിക്കടിയിലെ ഏലിയന്‍ സിറ്റി! ഡ്യൂള്‍സ് ബെയിസിലെ ഗ്രേ ഏലിയന്‍ Dulce Base| Grey.